Verzoek om medewerking

Met een aantal collega’s van verschillende christelijke scholen, onderwijs­kun­di­gen en ontwikkelaars werken we aan draagvlak voor de verbinding van PO en VO,­ op het thema (hoog- en meer) begaafd­heid. HET onder­werp binnen veel samenwerkingsverbanden op dit moment. Om die ver­bin­ding te bereiken orga­niseren we jaarlijks een landelijk sympo­si­um voor collega’s van christe­lijke scho­len. Onze gesprekspartners zijn vooral  scho­len, samenwerkingsverbanden en collega’s. De deel­ne­mers aan die symposia komen nu al uit het hele land, van Goes tot Groningen. Maar het wordt tijd dat het aantal deelnemende scholen groter wordt en er meer deelnemers komen waardoor een groter draagvlak kan ontstaan. Daarvoor hebben we meer financiële middelen nodig.

Organisatie

Op dit moment wordt het symposium georganiseerd door: Hanneke Smits (RefSVO), Mirjam Floor (onder­­wijsadviseur en hoogbegaafdheidsspecialist bij Driestar Educatief), Doortje Wüllschleger (cur­ri­cu­lum ontwikkelaar, docent MBO en HBO, Choochem en eigenaar van de basis onder wijs) en Joop de Goede (namens het Gomarus College en initiatiefnemer). Met het ko­mend sym­po­si­um willen we een ver­diep­ings­­slag ma­ken, mede om meer collega’s te bereiken en te interes­se­ren. De tijd is er rijp voor. Maar dit proces zal de komende jaren meer bekostiging vergen, meer dan waarvoor ik het persoon­lijk risi­co kan dragen.

Financiën

We vragen scholen, samenwerkingsverbanden, Hoge scholen, Pedagogische centra, het ministerie etc om bij te dragen aan dit project. Zonder extern geld is dit onhaalbaar.

De doelgroep

Collega’s van PO, VO en hoge scholen, Interne begeleiders, directeuren, hoogbegaafdheids­spe­cia­lis­ten, mentoren, leerkrachten en alle andere geïnteresseerden

Verzoek

Doe mee met je organisatie: geef een contactpersoon door en verspreid het nieuws. En kijk regelmatig op de site, het programma.

You cannot copy content of this page